Beiskolázással kapcsolatos információk

 


 

Leendő első osztályosok beiratkozása

 


 


 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

    1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági

     igazolvány (lakcímkártya),

 

    2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata,


    3. NEK adatlap – Kormányhivatalban (Rákóczi tér 1.) kell kérni diákigazolványhoz.

   

  4. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

o    óvodai szakvélemény,

o    vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

o    vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

 

    5. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

 

    6. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok:

·         regisztrációs igazolás vagy

·         tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

 

    7. Nyilatkozat az életvitel szerű lakcímről

 

    8. Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról:

·         Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.

·         Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.

 

     9. Nyilatkozat az etika / hit- és erkölcstan választásáról *(honlapunkról letöltve előre kitölthető,

     nyomtatható).

 

Az Nkt. 50.§( 6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt.72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, amelynek értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója az EMMI rendelet 22. §-a szerinti eljárásrend szerint dönt. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 15 napon belül küldi meg a szülő részére. A felvétel elutasítása esetén a szülő- az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre illetve érdeksérelemre hivatkozással- jogorvoslati kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított 15 napon belül az iskolaigazgatónak, aki - ha saját hatáskörben hozott döntését változatlanul fenntartja - a kérelmet 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró fenntartó részére. 


 

Az iskola felvételi körzete:

 

 

Iskola felvételi körzete

 

A Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzetek, a kötelező felvételt biztosító intézmények körzetéhez tartozó közterületek külön listája megtalálható az óvodákban, általános iskolákban, továbbá elérhető az iskolai honlapokon és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján:  

 


Általános iskolai körzetek